واکنش به خبر اخراج ایرانیان مقیم امارات

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه‌ای خبر منتشر شده برخی از رسانه‌ها در خصوص اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.
خبرگزاری ایسنا: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه‌ای خبر منتشر شده برخی از رسانه‌ها در خصوص اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی خبر آغاز دور جدید اخراج ایرانیان مقیم امارات رد شده و آمده است که وضعیت اقامت و زندگی ایرانیان مقیم امارات عادی است و خبر اخراج گروهی از ایرانیان از این کشور دور از واقعیت است.

شایان ذکر است در دو سال قبل تعدادی از ایرانیان مقیم امارات از این کشور اخراج شدند که با تلاش‌های دیپلماتیک و رایزنی مقامات ایران این موضوع حل و فصل شده و اخراج‌ها خاتمه یافته اس

واکنش به خبر اخراج ایرانیان مقیم امارات

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه‌ای خبر منتشر شده برخی از رسانه‌ها در خصوص اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.
خبرگزاری ایسنا: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه‌ای خبر منتشر شده برخی از رسانه‌ها در خصوص اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی خبر آغاز دور جدید اخراج ایرانیان مقیم امارات رد شده و آمده است که وضعیت اقامت و زندگی ایرانیان مقیم امارات عادی است و خبر اخراج گروهی از ایرانیان از این کشور دور از واقعیت است.

شایان ذکر است در دو سال قبل تعدادی از ایرانیان مقیم امارات از این کشور اخراج شدند که با تلاش‌های دیپلماتیک و رایزنی مقامات ایران این موضوع حل و فصل شده و اخراج‌ها خاتمه یافته است.
ت.