عکس: دستور العمل داعش برای پوشش زنان

تابلوی نصب شده داعش در یکی از خیابان های شهر موصل در شمال عراق درباره پوشش زنان.
عصر ایران: تابلوی نصب شده داعش در یکی از خیابان های شهر موصل در شمال عراق درباره پوشش زنان.

عکس: دستور العمل داعش برای پوشش زنان

عکس: دستور العمل داعش برای پوشش زنان

تابلوی نصب شده داعش در یکی از خیابان های شهر موصل در شمال عراق درباره پوشش زنان.
عصر ایران: تابلوی نصب شده داعش در یکی از خیابان های شهر موصل در شمال عراق درباره پوشش زنان.

عکس: دستور العمل داعش برای پوشش زنان