سخنرانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان در شمال آفریقا